Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

Kişi, www.xgame.com.tr web sitesine üye olarak veya facebook, google+, steam hesapları ile  giriş yaparak, kullanıcı sözleşmesi'ni okuduğunu, içeriğini anladığını, hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul, ve beyan etmiş olur.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD.  Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. ile Site'ye üye olan kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Site: www.xgame.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD.  tarafından, site içerisinde ortaya konulan ürünler.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan hizmet'lerin, bu hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Site'ye üye olabilmek ve alış veriş yapabilmek için, reşit olmak gerekir ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca ,İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD.'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD.'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı'ların İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasıı ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. 'in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. , Kullanıcı'lar tarafından İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD.'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e)Kullanıcı'lar,İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD.'in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD.'in sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


5.2. İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD..'in Hak ve Yükümlülükleri

a) İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD., Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD., bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b) İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. ,Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar a sadece referans kolaylığı nedeniyle İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD.'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD., Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. , Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Kullanıcı'lar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

e) Kullanıcı'lar ve İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

6. Ödemeler ve Para İadesi

6.1 Ödemeler

a) Kullanıcılar ödeme yaptıktan sonra banka dekontlarını, bankamatik fişleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde sizden talep edilebilir.İ braz edilememesi gibi durumlarda İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir.

b) Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz hesaplarınıza işlenecektir. Ancak açıklamaların eksik yanlış girilmesi sonucunda oluşacak zararlarda İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. mesul değildir.

6.2 Para iadesi

a) Kullanıcı ödeme yaptıkdan sonra ürün satın almakdan vazgeçmesi durumunda veya site ürün temin edemediği durumlarda, Para iade işlemi ödemeyi yapan kişinin kendisine nakit veya banka hesap numarasına havale, eft ile hesap numarası yok ise birinci dereceden aile yakınlarına yapılmaktadır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iadesi, ödeme yapılan kredi kartına yapılmaktadır. İade işlemi üçüncü şahıslara yapılmamaktadır. Doğacak masraflar alıcıya ait’dir.

7. Puan Sistemi

Kulanıcılar, yaptıkları alış verişlerden her ürün için farklı oranlarda puan kazanırlar ve puanları 1000 Puana ulaştığında 1 TL olarak hesaplarına yüklenir. Kullanıcılar 1000 Puana ulaştıklarında puanlarını en az 30 gün içerisinde çevirerek hesaplarına bakiye olarak ekletmeleri gerekir. 30 Gün içerisinde çevrilmeyen puanlar hesaplardan silinir. Puandan kazanılan TL geri iade edilmez. İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. Puan sistemini sonlandırma ve değiştirme hakkını saklı tutar.

8. Teslimat Süresi

Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda paranız kredinizde İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. tarafından tutulmakta ancak istendiğinde üç iş günü içersinde hizmeti tedarik etmek yada para iadesi yapmakla yükümlüdür. Para iade işlemi, Madde:6.2 göre yapılmaktadır.

9. Satın alınan ön ödemeli kodların (Epin) kullanımı ve iadesi

a) Satın alınan ön ödemeli kodların (Epin) kesinlikle geri iadesi bulunmamaktadır..

b) Teslim edilen ön ödemeli kodların (Epin) hatalı olarak kullanılması durumunda İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. sorunlu değildir ve yeni kod temin etmez.

c) Hatalı Epin olarak bildirilen kodlar, Oyun firmasına gönderilir. Oyun firmasından gelen cevaba göre işleminiz yapılır. Oyun firmalarının cevap süresi 2 ila  15 iş günü  arasında değişmektedir. Firmadan cevap gelmeden tarafımızdan herhangi bir işlem yapılamamaktadır.

d) Oyun parası iadeleri (Knight online GB, Silkroad Gold, Metin2 yang, cala ALZ)  o günkü oyun parası alış fiyatından yapılmaktadır.

e) İptal iade koşulları https://www.xgame.com.tr/iptal-iade-kosullari adresinde detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

10. Gizlilik Politikası

İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD., Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD., Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

11. Diğer Hükümler

11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD.'in telif haklarına tabi çalışmalar) İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD.'e ait olarak ve/veya İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. hizmet'lerini, İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. bilgilerini ve İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD.'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD.'in hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD.'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD..'in, İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD.. Hizmet'leri, İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. bilgileri, İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. telif haklarına tabi çalışmalar, İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. ticari markaları, İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD., tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD., işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD.'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde K.K.T.C. Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, K.K.T.C Kaza Mahkemeleri yetkilidir..

11.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD., Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD.'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,
b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını baskasına kullandırması
c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,


12. SÖZLEŞME EKLERİ


EK-1 Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, https://www.xgame.com.tr sitesine üye olan tüm kullanıcılar açısından geçerlidir.

1. xgame.com.tr; üyelerinin kendisinde kayıtlı eposta adreslerine üyelik aktivasyon, şifre hatırlatma, email güvenlik şifresi ve üyelik emaili değiştirme işlemi için sadece zorunlu üyelik hizmeti emailleri gönderir. Bunun dışında üyelerine tanıtım, anket, reklam gibi mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri kullanıcı izni ile gönderilir. Kullanıcılar bu izinleri üye olurken kutucuk seçimleri ile, üye olduktan sonra ise; Üyelik Bilgilerim sayfasından izinleri ekleyip kaldırabilir.

2. xgame.com.tr'a verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgileriniz onayınız olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, xgame.com.tr sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3. Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, xgame.com.tr dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya kullanıcının, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

4. Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden; zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde xgame.com.tr'a bildirebilirsiniz. xgame.com.tr'a vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.

5. Sizler için yapılandırdığımız Facebook, gmail, steam ile üyelik, email ile aktivasyon, IP sabitleme ve giriş IP’si tutma gibi işlemler, xgame.com.tr müşterilerinin güvenle üye olmasını ve alışveriş yapmasını sağlamaya yönelik alınan tedbirlerdir. Sitemiz içeriğindeki bilgiler/bilgileriniz SoftAnka Yazılım. tarafından korunmaktadır. xgame.com.tr bilgilerinizi Türk mevzuatındaki hukuki yaptırımlar hariç hiçbir kurum ile paylaşılamayacağını garanti eder. Üyelik aşamasında gerçek kullanıcı bilgileri yerine sahte bilgiler kullanan kullanıcıların karşılaşacağı sorunlardan xgame.com.tr sorumlu tutulamaz.

6. xgame.com.tr gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Gizlilik ve Güvenlik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.


EK-2 İptal İade Koşulları

İptal ve iade koşulları https://www.xgame.com.tr/iptal-iade-kosullari adresimizde yer almaktadır
İ.K.S Bilgi Sistemleri LTD. gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.
İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde K.K.T.C Kaza Mahkemeleri yetkilidir.
 

EK-3 Tarayıcı Çerezleri

Şirketimiz, ziyaretçi ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Şirketimiz, işbu "Gizlilik ve Güvenlik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara e-posta göndermek veya internet sitesinde güncellemek suretiyle değiştirebilir. Bu metnin hükümleri değiştiği takdirde, yayımlandığı tarihte yürürlük kazanır.