{{ loggedUser.userFullName }}
Bakiyeniz                :   {{ loggedUser.currentBalance }}

Çekilebilir Bakiyeniz:   {{ loggedUser.currentWithdrawableBalance }}

Eksi Bakiye Limiti   : {{ loggedUser.negativeBalanceLimit }}

Kullanıcı Sözleşmesi

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

Kişi, www.xgame.com.tr web sitesine üye olarak ve 3.Parti üye sağlayıcı: Facebook, Google+, Steam hesapları ile siteye üye olan ve üyeliksiz alışveriş yapan kullanıcılar, Kullanıcı Sözleşmesi'ni okuduğunu, içeriğini anladığını, hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul ve beyan etmiş olur.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası, EK-2 İptal İade Koşulları, EK-3 Çerez Politikası) oluşan işbu Kullanıcı Sözleşmesi bundan böyle XGame Kullanıcı Sözleşmesi olarak anılacaktır.

www.xgame.com.tr ve İKS Bilgi Sistemleri LTD. bundan böyle XGame olarak anılacaktır.

XGame ile Site’ye üye olan 3.Parti üye sağlayıcı: Facebook, Google+, Steam hesapları ile siteye üye olan veya üyeliksiz alışveriş yapan, Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Site’ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin ilgili site’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı; Site’ye üye olarak veya 3.Parti üye sağlayıcı: Facebook, Google+, Steam hesapları ile siteye üye olan veya üyeliksiz alışveriş yapan kullanıcılar, XGame Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Kullanıcı: Site’ye kayıt olan üye veya 3.Parti üye sağlayıcı: Facebook, Google+, Steam hesapları ile siteye üye olan,  Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ya da tüzel kişi.

Site: XGame.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi XGame tarafından, Site içerisinde ortaya konulan ürünler.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
XGame Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan hizmet'lerin, bu hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
XGame Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak XGame tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, XGame Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak XGame tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve XGame tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Site'ye üye olabilmek ve alış veriş yapabilmek için, reşit olmak gerekir ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca ,XGame tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, XGame tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri
a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, XGame Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, XGame'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple XGame'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı'ların XGame tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden XGame 'in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. XGame , Kullanıcı'lar tarafından XGame'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e)Kullanıcı'lar,XGame'in yazılı onayı olmadan, XGame Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) XGame'in sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, XGame ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla XGame ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. XGame Kullanıcı'ların XGame Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.2. XGame.'in Hak ve Yükümlülükleri
a) XGame, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. XGame, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b) XGame ,Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar a sadece referans kolaylığı nedeniyle XGame tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında XGame'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) XGame, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) XGame , Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Kullanıcı'lar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

e) Kullanıcı'lar ve XGame hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. XGame Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

f) XGAME işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Gerek gördüğünde kullanıcılardan istediği şekilde kimlik kartlarını isteme hakkı vardır.

g) XGAME, kullanıcıların bilgilerinde değişiklik yapmak istemeleri halinde, güvenlik gereği kimlik isteme hakkına sahiptir.

h) XGAME.COM.TR’ a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında XGAME iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, XGAME.COM:TR’ a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, XGAME iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, XGAME.COM.TR iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, XGAME iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, XGAME iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece XGAME.COM.TR iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve XGAME.COM.TR iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye kişisel verileri koruma adresinden ulaşabilir.

İ) XGAME.COM.TR kullanıcılara verdiği bonus bakiye ve hediye çeklerini istediği zaman kaldırma veya özeliklerini, kullanım sürelerini değiştirme hakkına sahiptir. Bonus bakiyesi veya hediye çekleri bakiye nakit yapılamaz. XGame.com yaptığı kampanyaların haklarını saklı tutar.

6. Ödemeler ve Para İadesi
6.1 Ödemeler

a) Kullanıcılar ödeme yaptıktan sonra banka dekontlarını, bankamatik fişleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde sizden talep edilebilir.İbraz edilememesi gibi durumlarda XGame yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir.

b) Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz hesaplarınıza işlenecektir. Ancak açıklamaların eksik yanlış girilmesi sonucunda oluşacak zararlarda XGame mesul değildir.

c: XGame kredi kartı ve banka ödemelerinde 3. parti firmalar ile çalışmaktadır. Kredi kartı bilgileri kesinlikle XGame tarafından görülmez ve saklanmaz. Kredi kartı onay ve risk süreçleri tamamen 3. parti firmalara aittir.

6.2 Para iadesi
a) Kullanıcı ödeme yaptıkdan sonra ürün satın almakdan vazgeçmesi durumunda veya site ürün temin edemediği durumlarda, Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iadesi, ödeme yapan kredi kartına, Havale veya Eft ile yapılan ödemeler yine havale/eft yapan hesap numarasına yapılmaktadır. İade işlemi üçüncü şahıslara yapılmamaktadır. Doğacak masraflar alıcıya ait’dir.

7. Puan Sistemi

Kulanıcılar, yaptıkları alış verişlerden her ürün için farklı oranlarda puan kazanırlar ve puanları 1000 Puana ulaştığında 1 TL olarak hesaplarına yüklenir. Kullanıcılar 1000 Puana ulaştıklarında puanlarını en az 30 gün içerisinde çevirerek hesaplarına bakiye olarak ekletmeleri gerekir. 30 Gün içerisinde çevrilmeyen puanlar hesaplardan silinir. Puandan kazanılan TL geri iade edilmez. XGame Puan sistemini sonlandırma ve değiştirme hakkını saklı tutar.

8. Teslimat Süresi

Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda paranız kredinizde XGame tarafından tutulmakta ancak istendiğinde üç iş günü içersinde hizmeti tedarik etmek yada para iadesi yapmakla yükümlüdür. Para iade işlemi, Madde:6.2 göre yapılmaktadır.

9. Satın alınan ön ödemeli kodların (Epin) kullanımı ve iadesi

a) Satın alınan ön ödemeli kodların (Epin) kesinlikle geri iadesi bulunmamaktadır. (EK-2 İptal İade Koşulları)

b) Teslim edilen ön ödemeli kodların (Epin) hatalı olarak kullanılması tamamen alıcının sorumluluğundadır. XGame sorumluluk kabul etmez ve yeni kod temin etmez.

c) Hatalı Epin olarak bildirilen kodlar, Oyun firmasına gönderilir. Oyun firmasından gelen cevaba göre işleminiz yapılır. Oyun firmalarının cevap süresi 2 ila 15 iş günü  arasında değişmektedir. Firmadan cevap gelmeden tarafımızdan herhangi bir işlem yapılamamaktadır.

d) Oyun parası iadeleri (Knight online GB, Silkroad Gold, Metin2 yang, cala ALZ)  o günkü oyun parası alış fiyatından yapılmaktadır.

e) İptal iade koşulları https://www.xgame.com.tr/iptal-iade-kosullari adresinde detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

10. Gizlilik Politikası
XGame, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. XGame, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, XGame Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

11. Diğer Hükümler
11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (XGame'in telif haklarına tabi çalışmalar) XGame'e ait olarak ve/veya XGame tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, XGame hizmet'lerini, XGame bilgilerini ve XGame'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının XGame'in hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı XGame'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) XGame.'in, XGame. Hizmet'leri, XGame bilgileri, XGame telif haklarına tabi çalışmalar, XGame ticari markaları, XGame ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri
XGame, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu XGame Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu XGame Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu XGame Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.3. Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, XGame, işbu XGame Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, XGame için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için XGame'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu XGame Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde T.C. Hukuku uygulanacaktır. İşbu XGame Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, KKTC Mahkemeleri yetkilidir..

11.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu XGame Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

XGame, Kullanıcı'ların işbu XGame Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, XGame'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,
b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını baskasına kullandırması
c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

12. SÖZLEŞME EKLERİ

EK-1 Gizlilik Politikası


İşbu Gizlilik Politikası, https://www.xgame.com.tr sitesine üye olan tüm kullanıcılar açısından geçerlidir.

1. xgame.com.tr; üyelerinin kendisinde kayıtlı eposta adreslerine üyelik aktivasyon, şifre hatırlatma, email güvenlik şifresi ve üyelik emaili değiştirme işlemi için sadece zorunlu üyelik hizmeti emailleri gönderir. Bunun dışında üyelerine tanıtım, anket, reklam gibi mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri kullanıcı izni ile gönderilir. Kullanıcılar bu izinleri üye olurken kutucuk seçimleri ile, üye olduktan sonra ise; Üyelik Bilgilerim sayfasından izinleri ekleyip kaldırabilir.

2. xgame.com.tr'a verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgileriniz onayınız olmadan, XGame Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, xgame.com.tr sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3. Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, xgame.com.tr dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya kullanıcının, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

4. Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden; zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde xgame.com.tr'a bildirebilirsiniz. xgame.com.tr'a vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.

5. Sizler için yapılandırdığımız Facebook, gmail, steam ile üyelik, email ile aktivasyon, IP sabitleme ve giriş IP’si tutma gibi işlemler, xgame.com.tr müşterilerinin güvenle üye olmasını ve alışveriş yapmasını sağlamaya yönelik alınan tedbirlerdir. Sitemiz içeriğindeki bilgiler/bilgileriniz SoftAnka Yazılım. tarafından korunmaktadır.

6.xgame.com.tr bilgilerinizi Türk mevzuatındaki hukuki yaptırımlar hariç hiçbir kurum ile paylaşılamayacağını garanti eder. Üyelik aşamasında gerçek kullanıcı bilgileri yerine sahte bilgiler kullanan kullanıcıların karşılaşacağı sorunlardan xgame.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bilgilerin üçüncü taraflar ile paylaşılması Aşağıdaki durumlarda bilgiler üçüncü taraflarla paylaşılabilmektedir;
-Cezai takip ve finans gözetim birimlerine, hükümet temsilcilerine veya diğer üçüncü taraflarla bilgiler aşağıdaki durumlarda paylaşılabilir
-Bu konuda bir tebligat, bir mahkeme kararı veya benzer hukuki bir işlem sonucunda bir sorumluluğumuz varsa
-Yasal olarak bilgi paylaşma yükümlülüğümüz varsa
-Fiziksel hasarları veya finansal kayıpları önlemek, olası cezai fiilleri bildirmek veya incelemelerde bulunmak adına kişisel bilgilerin paylaşılmasının gerekli olduğuna dair kötü niyet gütmeyen bir inancımız varsa  
-XGame verilerini üçüncü taraflara bunların pazarlama faaliyetlerini desteklemek adına satmaz veya kiralamaz ve kişisel bilgileri sadece bu dokümanda belirtilen kapsam dâhilinde üçüncü kişilerle paylaşır.

7. xgame.com.tr gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Gizlilik ve Güvenlik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

EK-2 İptal İade Koşulları

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'unda yer aldığı üzere orjinal ambalajı zarar görmüş, tahrip edilmiş, herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı zarar görmüş ürünler ile tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir oyun, yazılım, teslimatı dijital ortamda yapılan ürünler ve programların iadesi kabul edilmemektedir. Bunun dışındaki iade talepleriniz için, sipariş ettiğiniz ürünü teslim aldıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı iade etmek istediğinizde izlemeniz gereken yol ve bilmeniz gerekenler şu şekildedir:

İadeniz onaylandıktan sonra, İadeniz onaylanmasının ardından size iadeniz ile ilgili durum bilgisini mail ile bildirilmektedir ve ürün bedelinizin geri ödemesi yapılmaktadır. Kredi kartınıza yapılan geri iadenin ekstrenize yansıması, bankanızın süreç ve uygulamalarına bağlı olarak ortalama iki, üç hafta sürebilmektedir. Bu süreç her bankanın kendine özel uygulaması olup, firmamızın bu sürece herhangi bir müdahale hakkı bulunmamaktadır. İade işleminizin kredi kartı ekstrenize yansımasında yaşanan gecikme ile ilgili bankanızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

CAYMA HAKKI DIŞINDAKİ İADE İŞLEMLERİ

Tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya dijital ortam üzerinde teslim edilen ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Ürünleri satın alırken ürün açıklamaları iyice okumak ve doğru ürünü almak müşterinin sorumluluğundadır Fakat ürünün kullanımını bilmek ve uygulamak müşterinin sorumluluğunda olan bir durumdur. Sebebi yanlış alım, yetersiz inceleme, eksik bilgi veya yanlış platform kaynaklı olan alışverişlerin iadesi veya iptali yapılamamaktadır.

Dijital olarak teslim edilen ürün ve hizmetler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamındadır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15 gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler cayma hakkının istisnalarını oluşturduğundan, işbu sözleşme Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde düzenlenen, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin kullanabileceği cayma hakkı kapsamında yer almamaktadır.
Hatalı bildirilen ürünler için, XGAME tarafından 15 iş gününde yetkili firmalar ile irtibata geçilerek araştırılır ve sonuca bağlanır.
Kargolu gönderilen ürünlerde Tüketicinin "Sebep Göstermeksizin Cayma Hakkı" sadece bahsi geçen alışveriş gerçekleştirdikten sonraki 14 gün içerisinde iade talebi bildirilen ürünlerin geri alımı için geçerlidir. 14 günü aşan sürelerde iade kabul edilmemektedir. Özel Koşullar Siparişiniz teslim edildiğinde, kargo yetkilisi eşliğinde paketinizi açmalı ürününüzü kontrol etmelisiniz. Özellikle ezilmiş, yırtılmış, açılmış veya ıslanmış paketlerde bunu yapmanız çok daha önem kazanmaktadır. Beklenmedik bir durumda, sorunlu ürünle karşılaşırsanız paketi teslim almayıp kargo yetkilisine tutanak tutturarak kargo şirketi tarafından tarafımıza iade edilmesini sağlamanız gerekmektedir.

Özel Koşullar
Siparişiniz teslim edildiğinde, kargo yetkilisi eşliğinde paketinizi açmalı ürününüzü kontrol etmelisiniz. Özellikle ezilmiş, yırtılmış, açılmış veya ıslanmış paketlerde bunu yapmanız çok daha önem kazanmaktadır. Beklenmedik birdurumda, sorunlu ürünle karşılaşırsanız paketi teslim almayıp kargo yetkilisine tutanak tutturarak kargo şirketi tarafından tarafımıza iade edilmesini sağlamanız gerekmektedir.Tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veyadijital ortam üzerinde teslim edilen ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir .Ürünleri satın alırken ürün açıklamaları iyice okumak ve doğru ürünü almak müşterinin sorumluluğundadır. Ürünün nasıl kullanılması gerektiği bir çokürün de yardım sayfalarında yer almaktadır. Fakat ürünün kullanımını bilmek ve uygulamak müşterinin sorumluluğunda olan bir durumdur. Sebebi yanlış alım,yetersiz inceleme, eksik bilgi veya yanlış platform kaynaklı olan alışverişleriniadesi veya iptali yapılamamaktadır. Orijinal ambalajı zarar görmüş, tahrip edilmiş, herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı zarar görmüş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Müşteri, ürünü teslimaldığı andaki durumu  ile geri vermekle ve kullanımdan kaynaklanan ticari kaybı ödemekle yükümlüdür.

EK-3 Çerez Politikası
Web sitemizi her ziyaretinizde erişim ve kullanımlarınızı gösteren bilgiler sitemizi kullanışlı, etkili, güvenli hale getirmek ve size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çeşitli veri elde etme araçları ile veya bizim ad ve hesabımıza faaliyet gösteren üçüncü kişiler tarafından ilgili teknolojiler kullanılarak verileriniz toplanır.

Çerez (“Cookie”) Nedir? 
Çerezler, bir web sayfası ziyaret edildiği zaman tarayıcılardaki kullanıcıların depolandığı genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Kişilerin web siteleri üzerinde aradıklarını tarayıcı geçmişinde kayıt tutar. Site üzerindeki hareketleri tarayıcı kayıtlarında tutarak bir web sitesine izin verir. Çerezler, web sitelerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Çerezlerin Çeşitleri Ve Kullanım Amaçları 
Site sahibi tarafından yönetilen Çerezler Web sitesi Çerezi olarak adlandırılmaktadır. Bunun dışında farklı firmalar tarafından yönetilen üçüncü taraf Çerezlerinde kullanılabilmektedir. Oturum Çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı Çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır. Teknik Çerezler, doğrulama Çerezleri, hedefleme/reklam Çerezleri, kişiselleştirme Çerezleri ve analitik Çerezlerde kullanım amacına göre çeşitlendirebileceğimiz Çerezlerdir. Çerezler web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, web sitesi analiz etmek ve performansını arttırmak, web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak ve kişiselleştirmesi hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek için kullanılabilmektedir.

Çerez Tercihleri yönetimi
XGame Web sitemizin tarafınızca kullanıldığı süreç boyunca sizin hangi kişisel verilerinizin toplanılacağı hususunda tercihleriniz bizim için son derece önemlidir. Bununla birlikte web sitesinin çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ek olarak bazı Çerezlerin kapatılması halinde Web sitesinin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız. Web sitemizi kullanırken web sitemizdeki Çerezlere dair tercihleri ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Web sitemizi görüntülediğiniz tarayıcı ayarlarını değiştirerek tercihlerinizi kişiselleştirme hakkına sahipsiniz. Eğer kullandığınız tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarlarınız üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylece, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin Çerezlerin kullanılmasını engelleme, Çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullandığınız tarayıcıya göre değişmekte olup genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşabilirsiniz. Çerezlere ilişkin tercihleriniz, web sitemize erişim sağladığınız her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilmektedir.

Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için  href="https://tools.google.com/dlpage/gaoptout" target="_blank">tıklayınız

Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız

Facebook tarafından yönetilen Çerezlere ilişkin detaylı bilgiye https://www.facebook.com/about/privacy/update adresinden ulaşabilirsiniz.

Steam tarafından yönetilen çerezlere ilişkin detaylı bilgiye https://store.steampowered.com/privacy_agreement/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı Çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Hangi Haklara Sahipsiniz? 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. İlgili haklar, sizin tarafınızdan (kişisel veri hakkı sahibi) yazılı ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden tarafımıza iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerinde tarafımızca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplerinize ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, bizim tarafımızdan belirlenen, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkımız saklı kalmaktadır.

Çerezleri yönetme veya devre dışı bırakma
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/web-sitesi-tercihleri-cerezleri-acip-kapatma
Yandex:  https://yandex.com.tr/support/browser/personal-data-protection/cookies.html
İnternet Explorer:  https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari:  https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
IOS: https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

Rıza ve Politika’daki Değişiklikler 
Politika ile size Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemekteyiz. Web sitesinde yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının tarafınızda kapatılması ve Web sitesinin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına tarafınızca rıza verildiği kabul edilmektedir. Çerez tercihlerinizi değiştirme imkânınız her zaman saklıdır. Politika hükümleri dilendiği zaman tarafımızca her zaman değiştirilebilir. Güncel Politika Web sitemizde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Çerez politikası hakkında bilgi talep etmek için [email protected] mail adresimize mail gönderebilirsiniz. 


XGameTR